ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
57. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
57. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình