Enter Title

 
Ngày 19/10/2017, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 276/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở GTVT Quảng Nam. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:
276_-_QD_-_SGTVT_10-19-2017_0001.pdf
Ngày 14/01/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung Quyết định tải theo file đính kèm:
22 - QUYET DINH CONG KHAI DU TOAN 2021.signed.pdf
phụ lục kèm QĐ 22.pdf